Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Zilverstad Consultancy BV
Gevestigd te RAALTE (1 mei 2015)

1.       GELDING

1.1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter zake van door ZILVERSTAD CONSULTANCY BV te verrichten diensten en uit te brengen adviezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2.     Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden van opdrachtgever zijn voor ZILVERSTAD CONSULTANCY BV slechts bindend, voor zover die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door ZILVERSTAD CONSULTANCY BV zijn aanvaard.

2.       OFFERTES, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2.1.     Alle offertes en aanbiedingen van ZILVERSTAD CONSULTANCY BV, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend.

2.2.     Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor ZILVERSTAD CONSULTANCY BV eerst bindend nadat deze door haar schriftelijk zijn aanvaard.

2.3.     De opdrachtbevestiging bevat een opdrachtomschrijving, waarin de inhoud van de opdracht, de wijze van honoreren en de hoogte van het honorarium omschreven worden.

2.4.     ZILVERSTAD CONSULTANCY BV behoudt zich het recht voor meerwerk uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen indien dit in het belang is van de opdrachtgever en/of van belang is voor de goede uitvoering van de opdracht. ZILVERSTAD CONSULTANCY BV zal meerwerk slechts verrichten na overleg met de opdrachtgever. Het meerwerk zal worden gehonoreerd volgens de in artikel 6 lid 1.a. bedoelde periodieke vergoeding, tenzij anders wordt overeengekomen.

3.       GEGEVENS OPDRACHTGEVER

3.1.     Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, welke ZILVERSTAD CONSULTANCY BV nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, tijdig in het bezit komen van ZILVERSTAD CONSULTANCY BV.

3.2.     Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan ZILVERSTAD CONSULTANCY BV verstrekte gegevens.

4.       WIJZE VAN UITVOERING

4.1.     ZILVERSTAD CONSULTANCY BV is gehouden de haar gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren.

4.2.     ZILVERSTAD CONSULTANCY BV bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

4.3.     De opdracht kwalificeert zich niet als assurance of aan assurance verwante opdracht. Derhalve is aan opdrachtgever verstrekte verantwoordingen of andere mededelingen geen accountantscontrole toegepast.

4.4.     ZILVERSTAD CONSULTANCY BV is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan voor rekening van opdrachtgever uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden wanneer zulks naar het oordeel van ZILVERSTAD CONSULTANCY BV noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht. De inschakeling van derden zal slechts geschieden in overleg met de opdrachtgever.

4.5.     De met de opdrachtgever overeengekomen termijnen waarbinnen de opdracht moet plaatsvinden is door ZILVERSTAD CONSULTANCY BV steeds bij benadering aangegeven en nimmer als fatale termijnen aan te merken. Overschrijding van de afgesproken termijn geeft opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

4.6.     ZILVERSTAD CONSULTANCY BV heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in artikel III lid 1 genoemde verplichting zal hebben voldaan.

5.       GEHEIMHOUDING

5.1.     ZILVERSTAD CONSULTANCY BV is, behoudens wettelijke voorschriften, verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waarvan ZILVERSTAD CONSULTANCY BV in kader van de opdracht kennis neemt.

5.2.     Opdrachtgever is niet gerechtigd de informatie, die hem door ZILVERSTAD CONSULTANCY BV ter beschikking is gesteld, aan te wenden tot enig ander doel dan waarvoor die aan haar is verstrekt.

6.       HONORARIUM EN KOSTEN

1. Ten aanzien van het honorarium kunnen de volgende afspraken worden gemaakt:

6.1.1. Periodieke vergoeding: het honorarium van ZILVERSTAD CONSULTANCY BV wordt vastgesteld op basis van de door ZILVERSTAD CONSULTANCY BV bestede dagen c.q. dagdelen aan de hand van een door ZILVERSTAD CONSULTANCY BV met opdrachtgever overeengekomen dag-/uurtarief. ZILVERSTAD CONSULTANCY BV heeft het recht de dagtarieven per 1 januari te indexeren met toepassing van de C.B.S. index (CPI)  voor werknemersgezinnen. Opdrachtgever aanvaardt de dagopgave zoals deze door ZILVERSTAD CONSULTANCY BV aan hem wordt gespecificeerd.

6.1.2. Gemengd systeem: ZILVERSTAD CONSULTANCY BV berekent een basishonorarium in de vorm van een overeen te komen vast bedrag of vast dagtarief. Daarnaast heeft ZILVERSTAD CONSULTANCY BV recht op een met opdrachtgever overeen te komen success fee, indien de doelstelling, waarop de opdracht betrekking heeft, wordt behaald.

6.2.     Naast de in lid 1 genoemde honorering worden alle door ZILVERSTAD CONSULTANCY BV gemaakte kosten, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, aan opdrachtgever in rekening gebracht. Die kosten bestaan onder meer uit de reis- en verblijfkosten, vervoerskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

6.3.     Op verzoek van ZILVERSTAD CONSULTANCY BV kan voor de aanvang, alsmede tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, betaling van een voorschot worden verlangd. Het voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

6.4.     Ter zake van voortdurende opdrachten heeft ZILVERSTAD CONSULTANCY BV het recht maandelijks aan opdrachtgever een declaratie te zenden voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

7.       BETALING EN RECLAMATIES

7.1.     Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2.     Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of zonder vergelijking op door ZILVERSTAD CONSULTANCY BV aan te wijzen bankrekeningen plaatsvinden.

7.3.     Indien opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldag betaalt, is ZILVERSTAD CONSULTANCY BV gerechtigd, onverminderd haar verdere rechten, boven de verschuldigde hoofdsom, een vertragingsrente van 1% per maand of een gedeelte van een maand in rekening te brengen.

7.4.     Alle kosten van incasso, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van opdrachtgever.

7.5.     De in artikel 6.1.2. genoemde success fee is opeisbaar op het moment dat het behalen van de doelstelling vast staat.

7.6.     Alle bedragen genoemd in declaraties, opdrachtomschrijvingen of andere bescheiden zijn in euro en exclusief B.T.W., tenzij anders is aangegeven.

7.7.     Reclamaties ter zake van verrichte diensten en/of ter zake van de hoogte van de declaratie dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de datum van de declaratie kenbaar te worden gemaakt aan ZILVERSTAD CONSULTANCY BV, bij gebreke waarvan zij niet in behandeling genomen kunnen worden.

8.       AANSPRAKELIJKHEID

8.1.     ZILVERSTAD CONSULTANCY BV is niet aansprakelijk voor schade, zowel directe als indirecte, welke opdrachtgever lijdt of zal lijden bij of ten gevolge van het uitvoeren van de opdracht.

8.2.     Indien ZILVERSTAD CONSULTANCY BV ten opzichte van opdrachtgever om welke reden dan ook aansprakelijk zou zijn voor enige door opdrachtgever geleden schade, is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het aan ZILVERSTAD CONSULTANCY BV betaalde honorarium. Voor zover sprake is van honorarium door middel van een periodieke vergoeding, zullen voor wat betreft de hoogte van de aansprakelijkheid van ZILVERSTAD CONSULTANCY BV maximaal de over de laatste drie maanden aan ZILVERSTAD CONSULTANCY BV betaalde periodieke vergoedingen in aanmerking worden genomen.

8.3.     Opdrachtgever vrijwaart ZILVERSTAD CONSULTANCY BV van eventuele schadeclaims van derden.

9.       OVERMACHT

9.1.     Indien ZILVERSTAD CONSULTANCY BV door overmacht wordt verhinderd de opdracht uit te voeren dan wel deze bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, heeft zij het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, of de opdracht geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

9.2.     Als overmacht zal ZILVERSTAD CONSULTANCY BV onder meer mogen beschouwen: oorlog, oproer, brand, werkstakingen, ziekte van personeel en ander buiten schuld van ZILVERSTAD CONSULTANCY BV ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verminderd, dan wel bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt.

10.    DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

10.1.   Opdrachten, die tot gevolg hebben dat regelmatig, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

10.2.   Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen bepaalde tijdstip.

10.3.   Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht door schriftelijk opzegging doen eindigen.

10.4.   Bij opzegging van een opdracht van onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van drie maanden.

10.5.   Ieder der partijen kan een opdracht in afwijking van het hiervoor gestelde tegen een opzegtermijn korter dan drie maanden, dan wel zonder opzegtermijn doen eindigen, indien van de desbetreffende partij in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst langer te laten voortduren.

10.6.   Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in deze Algemene Voorwaarden, is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke. In dat geval, alsmede ingeval opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft ZILVERSTAD CONSULTANCY BV het recht de opdracht waarbij een opzegtermijn geldt, zonder inachtneming daarvan op te zeggen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle, door ZILVERSTAD CONSULTANCY BV als gevolg van deze beëindiging van de opdracht, te lijden schade.

11.    TOEPASSELIJK RECHT

Op alle met ZILVERSTAD CONSULTANCY BV gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12.    GESCHILLEN

Alle geschillen die tussen ZILVERSTAD CONSULTANCY BV met opdrachtgever mochten rijzen, zullen bij uitsluiting in eerste aanleg worden berecht door de rechtbank te Utrecht.